Privacyverklaring

 


Hoe gaan wij als Drachtster Hobby Club om
met uw gegevens?
Dit kunt u lezen in onze
privacyverklaring.

 

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan de Drachtster Hobby Club verstrekt of heeft verstrekt. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze leden en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Drachtster Hobby Club is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Drachtster Hobby Club verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent en gebruik maakt van onze faciliteiten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan naam en adres, maar bijvoorbeeld ook aan uw geboortedatum en bankgegevens die u bij ons hebt opgegeven.

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben en waar nodig verwerken:
· voorletters, roepnaam en achternaam
· geslacht
· geboortedatum
· adresgegevens
· telefoonnummer
· e-mailadres
· wel/geen particuliere WA-verzekering
· beroep
· IBAN en BIC
· datum aanvang [en evt. einde] lidmaatschap
· overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld door persoonlijk of telefonisch contact)

Waarom hebben we gegevens nodig

De Drachtster Hobby club verwerkt uw persoonsgegevens:
· voor de totstandkoming en uitvoering van het lidmaatschap;
· om de contributie (al dan niet automatisch) te kunnen innen;
· om met u te communiceren (waaronder het verzenden van berichten en de Nieuwsbrief);
· om analyses uit te voeren voor interne rapportages en/of onderzoekdoeleinden;
· om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties);

Hoelang bewaren we gegevens

De Drachtster Hobby Club zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om onze overeenkomst met u goed te kunnen uitvoeren. De wettelijke bewaartermijnen dienen hierbij als uitgangspunt.

Delen met anderen

De Drachtster Hobby Club verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hierop zijn geen uitzonderingen. Zo wordt mailverkeer dat geen persoonlijk karakter heeft uitsluitend in BCC verzonden.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via een link op de website van de Drachtster Hobby Club terecht komt op de website of applicatie van een derde partij, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde partij voor u van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze derde partij te raadplegen.

Marketing- en onderzoeksdoeleinden

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor interne onderzoeksdoeleinden (zoals uw bezoekfrequentie, tijdsduur en de manier waarop u van de faciliteiten van de DHC gebruik maakt (hout-metaalbewerking, autoreparatie, e.d.) Tevens wordt bij vergaderingen een presentielijst bijgehouden om achteraf het aantal bezoekers en eventuele gerechtigde stemmen te kunnen verifiëren.

Beveiliging

De Drachtster Hobby Club neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de ledenadministratie van de Drachtster Hobby Club. Gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor het bestuur van de Drachtster Hobby Club voor zover dat op grond van hun functie noodzakelijk is. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via
onderstaande contactgegevens.

Gegevens inzien en aanpassen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien, te corrigeren en aan te passen. Daarnaast hebt u het recht om te vragen om beperking van verwerkingen door ons, het recht om door ons ‘vergeten’ te worden en het recht op overdracht van persoonsgegevens (dataportabiliteit). U kunt een verzoek met betrekking tot één van deze rechten sturen naar voorzitter@drachtsterhobbyclub.nl. De Drachtster Hobby Club zal zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website en in de vestiging van de Drachtster Hobby Club aan de Tussendiepen 57 te Drachten. De Drachtster hobby Club kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze privacyverklaring. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Wij brengen u dan op de hoogte van de wijziging(en) aan onze privacyverklaring en ook bieden we u de kans om uw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Voorzitter Drachtster Hobby Club
p/a Polderland 36, 9205EZ Drachten
voorzitter@drachtsterhobbyclub.nl